Projektový | stavební management

Pro klienty z řad developerů, investorů a nájemců nabízíme komplexní služby projektového řízení stavebního projektu, a to od úvodní přípravné fáze po samotnou realizaci díla.

Filozofií našeho týmu je nabídnout maximální kvalitu služeb, jejichž rozsah a struktura je přizpůsobena individuálním požadavkům projektu a efektivně spravovat všechny součásti, které se vyskytují v celém procesu řízení.

Neméně důležitá je pro nás detailní informovanost klienta po celou dobu trvání projektu tak, aby byl schopen přijmout kvalifikovaná rozhodnutí, na jejichž základě provedeme nezbytné kroky v rámci projektového řízení.

Rozsah služeb zahrnuje veškeré fáze projektu od počáteční fáze návrhu, přípravy technické dokumentace, povolovacího procesu, realizační fáze a konečného předání dokončené budovy objednateli.

Projektový management
přípravná fáze

 • Architektonický návrh včetně nastavení standardů
 • Zajištění nezbytných povolení
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele vč. výkazu výměr a ocenění
 • Výběr zhotovitele
 • Smlouva o dílo

Projektový management
fáze výstavby

 • Předání staveniště zhotoviteli
 • Řízení výstavby
 • Cenový management
 • Technický dozor
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Organizace kontrolních dnů
 • Řízení změn
 • Kontrola fakturací
 • Kontrola kvality
 • Harmonogram prací
 • Organizace všech zákonných kontrol výstavby
 • Komplexní měsíční zprávy pro klienta a banku

Projektový management
dokončení předání stavebních prací

 • Seznam vad a nedodělků a zajištění jejich odstranění
 • Testování systémů a jejich uvedení do provozu
 • Dokumentace skutečného provedení a všech souvisejících dokumentů
 • Kontrola konečné fakturace, její soulad se smlouvou o dílo a detailní kontrola objemu provedených prací
 • Zaškolení budoucí údržby, nastavení plánu údržby objektu

Inženýrská činnost

Zajištujeme služby inženýrské činnosti týkající se vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a následně kolaudačního souhlasu. Jedná se o administrativně-technický proces, který vyžaduje pečlivé plánování a detailní znalost norem, vyhlášek a v neposlední řadě požadavků orgánů státní správy. Je zde nezbytná koordinace mezi záměrem klienta, projektovou přípravou, zákonnými normami a požadavky státní správy z nich vyplývající.

Přehled základních činností

 • Posouzení záměru s obecně platnými normami, regulativy a místními předpisy
 • Vypracování seznamu požadavků
 • Územní a stavební řízení, ohlašování staveb
 • Zajištění podkladů pro změnu stavby před jejím dokončením
 • Součinnost při kolaudačním procesu

Cenový management

Mezi zásadní činnosti projekt managementu patří cenové řízení projektu.

Cenová kalkulace budoucího záměru se uplatní již od fáze samotné přípravy projektu, kdy klientovi pomůžeme zasadit jeho požadavky do reálného cenového rámce.

Koordinace s architektem a projektantem umožnuje docílit cenové optimalizace při zachování původního záměru.

Během výběrového řízení pomůžeme klientovi nastavit vhodný návrh smluvních podmínek a systému cenového řízení během výstavby, včetně struktury změnových listů a tvorby cenových nabídek. Tyto nástroje umožnují kontrolu cenotvorby generálního dodavatele, zajistí přehled v cenovém ohodnocení změn a průběžně monitorují dodržování odsouhlaseného cenového rámce projektu.
Během fáze výstavby je úkolem cenového řízení provádět kontrolu fakturace, změnových listů, uplatňovaných vícenákladů a zajistit tak dosažení optimální kvality ve stanoveném čase a při dodržení klientem předpokládaného finančního rámce.

 • Cost plan
 • Cashflow
 • Cenová optimalizace
 • Payment plan
 • Cost report summary
 • Final accounts

Technické due diligence projektů a dohled investora

Provedení technického due diligence obsahuje odborné posouzení technického stavu stávajících konstrukcí a technologií objektu.

TDD je proces prohlídek, kontrol a analýz, během kterého se zjišťuje a posuzuje technický stav objektů před jejich prodejem nebo nákupem.

V rámci TDD posuzujeme:

 • Stav vydaných povolení
 • Soulad stávajícího řešení s platnými technickými normami
 • Technický stav objektu
 • Životnost jednotlivých částí objektu
 • Současné i budoucí nároky na údržbu
 • Potencionální rizika

Záměrem je zhodnotit kvalitu a správnost provedení jednotlivých částí díla a upozornit a možná rizika, popřípadě navrhnout úpravy, které napomohou ke zhodnocení budovy nebo snížení nákladů na údržbu a energie.

Součástí Due diligence je také návrh rozpočtu nutných oprav pro uvedení objektu do bezvadného stavu a návrh rozpočtu údržby objektu

Technický dozor investora

Tato služba bývá obvykle součástí balíku služeb projektového řízení a to z důvodu těsné návaznosti na PM. Průběžné řízení a kontrola kvality prováděných prací je nezbytnou součástí mechanismu zajištění požadovaných užitných a technických vlastností díla.

Technický dozor kontroluje projektovou dokumentaci zejména z pohledu vhodnosti použitých materiálů, navržených technických řešení, detailů a technologických postupů.

Další jeho důležitou náplní je registrace zjištěných vad a odchylek od schválené dokumentace, odchylek od schválených technologických postupů a  na tyto skutečnosti upozornuje odpovědného projektového manažera.

TDI dohlíží na odstraňování vad a nedodělků během samotné výstavby a následně v její konečné fázi.

TDI kontroluje:

 • PD
 • Vhodnost použitých materiálů
 • Provádění prací
 • Odstraňování vad

Bezpečnost práce

Náplní koordinátora BOZP je informovat veškeré zhotovitele na stavbě o bezpečnostních rizicích a předcházet tak úrazům.

Výchozím dokumentem pro řízení rizik při práci na staveništi je podrobný plán BOZP, který popisuje základní identifikační údaje stavby, očekávaná možná rizika a přijatá opatření.

Na základě pravidelných kontrol navrhuje koordinátor technická řešení a opatření k zajištění BOZP.